Gospodarka o obiegu zamkniętym kształtuje przyszłe umiejętności potrzebne w branży opakowań z tworzyw sztucznych

 In Artykuły

Przemysł opakowań z tworzyw sztucznych szybko się zmienia. W Finalndii odbyły się warsztaty z zakresu projektu PackAlliance, które koncentrowały się na: kluczowych kompetencjach z zakresu opakowań z tworzyw sztucznych wspierających transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Prowadząca warsztaty i wykładowca Nina Kukkasniemi (Tampere University of Applied Sciences) podreśliła, iż istnieje potrzeba dyskusji i współpracy nad tematami z tego zakresu i odpowiedzenie na pytania: Jakie są nowe materiały? Jak projektować i produkować w sposób ekologiczny? Jak można zmniejszyć obciążenie środowiska i zużycie zasobów? Jak zaangażować społeczeństwo w proces recyklingu i ekologicznego myślenia? Jak przekształcic odpady opakowaniowe w cenne substancje i produkty?

Legislacja z zakresu tworzyw sztucznych zmienia się, UE rozważa wprowadzenie podatku od tworzyw sztucznych, a program zielonej gospodarki sugeruje promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym ograniczającej użytkowanie produktów jedonorazowych zgodnie z zasadą 4R, tj. ograniczaj, ponowne używaj, recyklinguj i odzyskuj. Reijo Kauppi (Pyroll) podkreślił, iż tworzywa sztuczne są cennym surowcem również po zakończeniu faktycznego wykorzystania biorąc pod uwagę potencjał recyklingu produktów, ślad węglowy, ponowne użycie oraz surowce odnawialne. Przedstawiciel Pyroll zaznaczył, iż koncepcję 4R należy uzupełnić o zasady zwiazane z  przemyśleniem i odnowieniem. Antro Säilä, CEO Fińskiego Stowarzyszenia Opakowań, podkreśliła potrzebę zwiększenia recyklingu materiałów w rozwoju społeczeństwa. Zauważyła również zmianę podejścia do tworzyw sztucznych spowodowaną przez obecną sytuację związaną z rosprzestrzenianiem się koronawirusa, ponieważ pakowane produkty są realnym sposobem na uniknięcie wirusa.

W Finladii kształcenie w sektorze surowcowym jest na wysokim poziomie, aczkolwiek jego słabą stroną jest brak pragmatyzmu w ustawodawstwie szkolnictwa wyższego. Konieczne jest zreformowanie obecnych metod nauczania. Kierownik projektu, wykładowca Marita Hiipakka zaznaczyła, iż ​​podczas projektu studenci będą również współpracować z biznesem i pomagać w rozwiązywaniu autentycznych problemów dla firm. Jarmo Aspelin, dyrektor zarządzający Aspelin Group, zachęca cały sektor do  uproszczenia recyklingu tworzyw sztucznych na poziomie krajowym i europejskim, aby poprawić ogólny wizerunek przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych. W ramach projektu PackAlliance powstanie europejska Sieć Hubów, w celu wzmocnienia współpracy w tym sektorze.

W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników z różnych firm z branży opakowań. Zostali poproszeni o wypełnienie schematu analizy SWOT w celu zidentyfikowania potrzeb w zakresie umiejętności w czterech obszarach tematycznych zidentyfikowanych w projekcie: nowe materiały i biomateriały; projekt ekologiczny i nowe procesy produkcyjne; interakcja z obywatelami i eko-marketing; oraz zarządzanie odpadami z opakowań plastikowych i recykling.

Uczestnicy uważają, że istnieje silna potrzeba zrozumienia różnic w zakresie tworzyw sztucznych. Specjalistka z zakresu design – Eija Syrjämäki zaznaczyła, iż zastosowanie oraz możliwości recyklingu w sektorze tworzyw sztuchynch na poziomie globalnym zależą od rozwoju wiedzy w sieciach międzynarodowych. Podczas workshopu dyskutowano o znacznym zmniejszeniu edukacji w zakresie tworzyw sztucznych w ciągu ostatnich kilku dekad. Sauli Eerola (Muovipoli Oy) zasugerował, że należy zwiększyc poziom edukacji, aby promować rozwój recyklingu i wdrażac rozwiązania z zakresu bioplastików. Uczestnicy dostrzegają brak wspólnej terminologii wśród specjalistów w tej dziedzinie i zalecają przyjęcie wspólnych i jasnych instrukcji dotyczących recyklingu opakowań i przekazywania ich konsumentom. Media odgrywają dużą rolę w udostępnianiu prawdziwych informacji. Opracowanie rozwiązań z zakresu nowych materiałów w tym sektorze nie jest wystarczające, potrzebna jest również technologia ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych. Pomysły studentów powinny być wykorzystane do wprowadzania innowacji w nowych praktykach. Oczywistym faktem jest to, że wdrożone linie produkcyjne mogą ograniczyć entuzjazm w transformacji w kierunku polityki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podejmowane decyzje polityczne muszą brać pod uwagę aspekty związane z ochroną środowiska. Sytuacje wyjątkowe np. obecna pandemia, wykazały, że recykling mechaniczny może stanowić wyzwanie w wyjątkowych okolicznościach.

Podsumowując, patrząc na przyszłe talenty, najważniejsze oczekiwania to całościowe zrozumienie łańcucha wartości. Myślenie o cyklu życia, kompetencje w zakresie współpracy i umiejętności dzielenia się wiedzą powinny byc kluczowe w procesach edukacji przyszłych pracowników